SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Hệ thống các Công ty thành viên của Tập đoàn AMACCAO gồm có 25 Công ty thành viên được đặt tại Trụ sở chính và 16 Nhà máy đặt tại 05 cụm công nghiệp. Những công ty này đều là những Pháp nhân độc lập, hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán độc lập và điều hành dưới chung một sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Với phương châm mở rộng về sản xuất, chuyên sâu về thi công và dịch vụ, các Công ty thành viên tập trung phát huy sức mạnh của mình đồng thời hỗ trợ cho các thành viên khác để cùng nhau phát triển.